تاییدات دادگستری

پس از چاپ مدارک ترجمه شده در سر برگ مترجم رسمی قوه قضاییه و مهر شدن آن برای تایید دادگستری نیاز به باطل کردن تمبر دادگستری و چاپ آن بر روی کاور پیج می باشد و پس از انجام این مرحله مدارک جهت تایید دادگستری و وزرات امورخارجه ارسال می شود.

  • مدارک لازم جهت تاییدات دادگستری و وزارت خارجه: نسخه اصلی تمامی مدارک

مدارکی وجود دارد که برای تایید آن یک سری مدارک دیگر لازم است به این صورت که به عنوان مثال برای تایید ریز نمرات باید مهر تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و وزارت علوم را داشتته باشد که اگر این مهر روی ریز نمرات و دانش نامه نباشد، تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام نمی شود. و یا برای سند ازدواج اگر بخواهد مورد تایید دادگستری وزارت امور خارجه انجام شود شناسنامه یکی از زوجین باید ضمیمه شود و همین طور مدارک دیگر که برای تایید آن نیاز به یک سری مدارک دیگر است که برای اصلاعات بیشتر می توانید با دفتر دارالترجمه رسمی هزاره تماس بگیرید.

0