ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی، ترجمه ای است شامل ترجمه متون، مقالات، بروشورها، وب سایت ها، کاتالوگ ها، مقالات دانشجویی و هر مدرکی که نیاز به تاییدات رسمی را نداشته باشد که به صورت غیر رسمی روی کاغذ  سفید بدون سر برگ ترجمه و چاپ می شود.

0