تایید امورخارجه

پس از ترجمه مدارک و چاپ آن بر روی سر برگ قوه قضاییه و مهر شدن آن توسط مترجمه رسمی مدارک جهت تایید به دادگستری ارسال و پس از اخذ تایید، مدارک توسط نماینده دارالترجمه به وزارت امور خارجه تحویل داده می شود. مدارک در وزارت امور خارجه مهر می شود و پس از باطل کردن تمبر تاییدات لازم اخذ می شود.

0